عارف عارف کیا

خواننده
Get In touch

خوشحالم اولین عکس را که در صفحه ی اصلی خودم منتشر کردم از هنرمندی هست که خودم شخصاً به جز سوادش در موسیقی به سلیقه آهنگ و تنظیم ایشان اعتقاد دارم، افتخار همکاری با نیکان عزیزم تنظیم کننده تکنیکی و شاهکار قطعه “طوفان“داشتم و دیگر آثاری که برای دوستان و رفقای قدیمی من ساخته اند، میدرخشد…

به امید همکاری های بعدی ما